NORMATIVA

NORMATIVA GENERAL.
La convivència plenament satisfactòria s'ha de basar en unes normes de convivència al centre fonamentades  en el  respecte mutu entre les persones i no s'aconsegueix si no estem disposats a fer un esforç continuat en pro d'aquest objectiu.
Entrades i sortides:
 • L'horari general és de 8:00 a 14:30 els matins. Les classes duren 60 minuts. Cada grup-classe té un horari específic, on s'indiquen les hores que cal estar al centre.
 • L'accés al centre es farà per la porta metàl·lica situada  al carrer  Juvenal, que s'obrirà a les 7:55 el matí. Aquesta porta es tancarà a  les 8:05. No es podrà entrar sense justificant després d’aquestes hores.
 • Un cop començada la classe el professor podrà negar l'entrada a aquells alumnes que no tinguin un  motiu justificat del seu retard. En aquest cas l'alumne/a haurà de dirigir-se a l’entrada de l’INS i anotar, a consergeria, el nom al llistat confeccionat a tal efecte.
 • Els alumnes de 1r i 2n d’ESO  per sortir durant l’horari general de classes necessiten una nota del pare/mare i que aquests ( o algun familiar directe) vinguin a buscar-los.
 • Els alumnes no podran sortir del centre sense el consentiment previ de la família.
Esbarjo:
 • L'esbarjo es farà d'11:00 a 11:30h
 • Els alumnes d'ESO, durant l'estona del pati, no sortiran del recinte escolar.
 • Durant l'estona d’esbarjo els alumnes restaran al pati que hi ha davant de la biblioteca. No poden estar-se en cap dels espais interiors de l’edifici, ni passadissos, ni aules. La porta d’accés al pati serà la del davant de les aules especials B1, B2... Les altres romandran tancades durant tota l’estona d’esbarjo.
 • Es pot veure aigua al pati a la Font que s’ha instal·lat aquest estiu.
 • Per anar al WC s’ha de demanar permís al professor de guardia que estigui a la porta.
 • No es permetran sota cap concepte jocs violents o humiliants.
 • En cas d'incident o accident cal dirigir-se als professors que estan de guàrdia de pati i que podran ser localitzats pròxims a la sala de professors.
Assistència i puntualitat:
 • L'assistència a classe és obligatòria. Cal omplir un justificant ordinari de faltes d'assistència que teniu en aquesta mateixa agenda i lliurar-li al tutor corresponent en el termini màxim d'una setmana.
 • L'acumulació de tres faltes d'assistència no justificades en el termini previst serà considerada falta lleu.
 • Per al bon funcionament de les activitats del centre, cal que la puntualitat sigui respectada rigorosament per tothom. Cal  justificar totes les faltes de puntualitat omplint el mateix justificant que teniu a l’agenda.
 • L’assistència a les activitats programades fora del centre és obligatòria (sortides de matèria i de tutoria). Les absències hauran de ser justificades pels pares i podran ser recuperades amb un treball complementari que decideixi el professorat del nivell educatiu o amb l’assistència a l’Institut en un altre horari.
Comportament:
 •  Cal seguir les indicacions de qualsevol professional del centre: professorat, personal auxiliar o de serveis.
 • Abans  d'entrar en una aula, un departament o la sala de professors, cal trucar a la porta i, en entrar, dirigir-se al professor.
 • Entre classe i classe, els alumnes restaran dins l'aula, sempre que no n'hagin de canviar. Si un alumne volgués anar al lavabo li ho haurà de demanar al professor  que comença la classe.
 • Quan s’hagi de canvi d'aula, cal fer-lo sense entretenir-se, evitant córrer o cridar pels passadissos.
 • No es menjaran pipes, xiclets o llaminadures dins dels recinte escolar, ni en el pati, i es vetllarà en tot moment  per la neteja de l’Institut.
 • Les deixalles (papers, plàstics,...) es llençaran sempre a la paperera.
 • No es pot fumar en tot el recinte escolar. El fet de fumar dins el recinte del centre pot comportar la sanció d’un dia d’expulsió i l’avís per escrit als pares.
 • En cas de necessitat, l’alumnat pot trucar per telèfon o rebre trucades a consergeria. El professorat podrà requisar els telèfons mòbils que s’usin al centre i al pati fins que els pares de l’alumne el passin a recollir. Pot ser motiu d’expulsió de classe el fet de portar un mòbil connectat dins l’aula.
 • Davant qualsevol dubte sobre l'assistència o no d'un professor,  passats deu minuts, els delegats de classe (o qualsevol altre alumne si aquests no hi són) s'han de dirigir al professor de guàrdia a la sala de professorat.
 • En cas d'absència d'un professor: Si hi ha feina encomanada el professor de guàrdia s'encarregarà de garantir que aquesta es dugui a terme, o bé  s'encarregarà de garantir que l'hora sigui una hora d'estudi.
 • En hores de classe, l’alumnat no pot romandre als passadissos, ni al pati (excepte si és amb un professor).
 • Cal tenir una actitud de respecte total per les instal·lacions i el material del centre, vetllant per la seva neteja i conservació. En acabar cada hora de classe hem de deixar l'aula en les millors condicions d'ordre i neteja.
 • Al final de la jornada cal que les taules i cadires quedin endreçades i no hi hagi brutícia a terra.
 • Si s'ocasiona algun desperfecte cal notificar-ho de seguida al tutor, per poder-ho solucionar.
 • A dintre de l’INS no es poden portar gorres ni anar connectats amb mp3.
 • El centre no es fa responsable de la pèrdua de mòbils, mp3, discmans, tot i que vetllarà  per que es recuperin els objectes perduts.

DRETS I DEURES DELS/ DE LES ALUMNES
Drets:
 1. Rebre una formació que els permeti aconseguir el ple desenvolupament de la seva pròpia personalitat.
 2. Rebre una valoració  objectiva  i informació sobre el seu rendiment escolar.
 3. Gaudir d'una orientació escolar i professional tenint cura de les seves necessitats educatives.
 4. Respecte a la seva llibertat de consciència i a la seva integritat física.
 5. Manifestar lliurement  les seves opinions.
 6. Participar en  el  funcionament  i la vida  del centre  (delegats,  consell escolar...).
 7. Formar associacions i reunir-se en el centre respectant l'activitat normal.
Deures:
 1. Respectar els drets  i les llibertats dels membres de la comunitat educativa.
 2. Assistir a classe,  participar  a les activitats acordades en  el calendari escolar i respectar els horaris establerts.     
 3. Realitzar les  tasques escolars encomanades pels professors.
 4. Respectar l'estudi dels companys.
 5. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per qualsevol circumstància personal o social (raça, sexe...)
 6. Respectar,  utilitzar  correctament i compartir el  material  i  les instal·lacions del centre.
 7. Respectar  el  reglament  intern  del centre.     
 8. Col·laborar activament  per  tal d'afavorir  una  millor convivència en el centre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada